Saturday, June 15th, 2024

W jakim terminie należy zgłosić półkolonie?

Placówki państwowe takie jak szkoły poza zajęciami dydaktycznymi organizują również zimowy i letni wypoczynek dla dzieci. Uczniowie biorą wówczas udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i artystycznych. Rodzice tym samym są odciążeni z obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi w godzinach roboczych. Zastanawialiście się kiedykolwiek, w jaki sposób organizowane są takie półkolonie i jakie warunki musi spełnić placówka, aby mogły się one odbyć? Gdzie należy dokonać zgłoszenia i czy termin ma w tym wypadku znaczenie? Na każde z wymienionych pytań znajdziecie odpowiedź poniżej. Zapraszamy gorąco do dalszej lektury!

Dbałość o procedury

Placówki szkolno-wychowawcze nie tylko sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą, nie tylko prowadzą zajęcia dydaktyczne, ale i zapewniają im aktywny wypoczynek w ramach szkolnych półkolonii. To rzecz zbawienna nie tylko dla rodziców, którzy nie muszą brać urlopów, aby zająć się dziećmi. Dla uczniów to prawdziwa frajda. Półkolonie organizowane są w sezonie zimowym i letnim. Nie można tak po prostu ich przygotować. Szkoły zobligowane są do zachowania konkretnych procedur. Organizatorzy muszą zająć się warstwą formalną takiego przedsięwzięcia. Chęć zorganizowania półkolonii musi zostać wyrażona zgłoszeniem na stronie kuratorium oświaty. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia należy je wydrukować i zanieść ów wydruk kuratorium właściwemu ze względu na miejsce organizacji takiej półkolonii. Kurator może zaaprobować taki wniosek lub nie. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej kurator wysyła pisma do określonych instytucji. Należą do nich miejscowy sanepid i komenda straży pożarnej. Zgłoszenie takiej inicjatywy jest obligatoryjne. Poza warstwą typowo formalną ważne są terminy takich zgłoszeń. O nich poniżej.

Co z terminem zgłoszenia wniosków?

 Termin zgłoszenia w przypadku organizacji półkolonii dla uczniów ma ogromne znaczenia. Istnieją pewne sztywne ramy czasowe, których należy się trzymać, jeśli formularz zgłoszeniowy ma być pozytywnie rozpatrzony. W zależności od sezonu i miejsca docelowego takich półkolonii termin wygląda nieco inaczej. Organizatorzy ferii zimowych w miejscu zamieszkania dzieci przy wykorzystaniu obiektu szkolnego mogą wysyłać formularze zgłoszeniowe poczynając od 1 października. Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym nie powinny być zgłaszane później niż 21 dni przed ich startem. Przerwa letnia też rządzi się swoimi prawami. Półkolonie przewidziane na przerwę wiosenną lub letnią powinny być zgłaszane w kuratorium oświaty nie wcześniej niż 1 marca, a nie później niż 21 dni przed ich planowanym początkiem. Inaczej wygląda sytuacja w kontekście półkolonii organizowanych poza granicami Polski. Wycieczki zagraniczne zgłaszać być powinny w terminie do 14 dni przed ich zrealizowaniem. Tyle, jeśli chodzi o terminowość, która odgrywa niepoślednią rolę w poprawności zgłoszenia półkolonii. Warto w tym miejscu skupić się  nad warunkami, które muszą spełnić organizatorzy poza dydaktycznych zajęć dla dzieci.

Kto może prowadzić półkolonie?

 Będąc rodzicem, pewnie myślisz sobie, że zajęcia prowadzić może pierwszy lepszy nauczyciel zatrudniony w szkole, ale nie jest to do końca prawda. Kierownikiem wypoczynku może zostać tylko osoba do tego predestynowana, najlepiej po odpowiednim kursie. Mało tego, opiekunami dzieci i młodzieży na półkoloniach mogą być nauczyciele i pedagodzy z co najmniej 3-letnim stażem pracy. Chodzi tu o doświadczenie w pracy z dziećmi. Nie tylko pedagodzy mogą sprawować opiekę nad dziećmi w trakcie trwania półkolonii. Mogą to być osoby po kursie na kierownika wypoczynku oraz harcerze. Jak wygląda zatrudnienie takich osób? Pracę swoją wykonują na bazie specjalnie przygotowanej umowy cywilno-prawnej. Spełniając odpowiednie wymogi rekrutacyjne, podpisują umowę zlecenie na czas trwania takiej półkolonii. Co równie istotne, opiekunami młodzieży na półkoloniach nie mogą być osoby karane. W związku z tym, prócz poświadczenia niezbędnych kwalifikacji, dostarczyć muszą dyrektorowi szkoły wymagane poświadczenie o niekaralności.

Dalsze wymagania wobec organizatorów

 Od ponad roku borykamy się ze skutkami pandemii Sars-CoV19. Przekłada się to na dodatkowe wymogi stawiane organizatorom półkolonii szkolnych. Zgodnie z tegorocznymi wytycznymi, dzieci uczęszczające na zajęcia sportowo-rekreacyjne i artystyczne w ramach półkolonii muszą nosić na sobie środki ochrony osobistej. Szkoła musi wydzielić odpowiednie pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia. Są to przeważnie stołówki szkolne czy sale gimnastyczne. Dzieci dzielone są na grupy do kilkunastu osób. Nie powinny przebywać jednocześnie w tym samym pomieszczeniu, aby nie dopuścić do potencjalnej transmisji wirusa. To samo tyczy się zresztą spożywania posiłków w stołówkach. Nie ma żadnych zastrzeżeń wobec posiłków przynoszonych przez uczniów z domu. Na sam koniec warto dodać, że w dbałości o bezpieczeństwo uczestników półkolonii, wymaga się danych kontaktowych do rodziców dzieci. Ma to swój głębszy sens. W razie pogorszenia się samopoczucia dziecka rodzic zostaje automatycznie poinformowany o tym przez opiekuna wypoczynku. Po rozmowie telefonicznej rodzic lub opiekun prawny dziecka ma 2 godziny na odebranie swojej pociechy z placówki. Tak ułożone zasady bezpieczeństwa minimalizują zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby.