Thursday, May 30th, 2024

OCP przewoźnika

Nieprzewidziane zdarzenia wiążą się z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują przedsiębiorcom wiele produktów. W przypadku firm transportowych prowadzących przewóz drogowy dostępne jest obowiązkowe OC oraz dobrowolne OCP przewoźnika. Pomimo dobrowolności takiego ubezpieczenia jest ono wymagane przez wielu kontrahentów zlecających transport ładunku. Polisa może obejmować przewóz krajowy i/lub przewóz międzynarodowy.

Kogo chroni polisa OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.kiinde.pl/ocp-przewoznika/ zabezpiecza interesy właściciela firmy transportowej oraz kontrahenta, od którego towar jest odbierany. A dotyczy to takich zdarzeń jak: kradzież towaru, uszkodzenie częściowe lub całkowite, opóźnienia w dostawie. Okres ubezpieczeniowy zawsze wynosi 12 miesięcy, płatność może być jednorazowa lub ratalna. Zakres ubezpieczenia jest inny u każdego ubezpieczyciela. Można wykupić OCP przewoźnika na transport krajowy a warunki umowy będą opierały się na ustawie prawa przewozowego obowiązującego w Polsce. Natomiast przewóz towarów poza granice kraju objęty jest przepisami CMR Konwencji prawa międzynarodowego.

Właściciele firm transportowych którzy działają na tym rynku od dawna, mają już świadomość, że ilość otrzymywanych zleceń jest ściśle zależna od posiadania OCP przewoźnika. Dlaczego? Kontrahent powierzając swój towar do przewozu, potrzebuje zabezpieczenia finansowego na skutek jego uszkodzenia lub utraty. A za taką ochronę odpowiada właśnie OCP. Posiadając taką polisę firma staje się renomowana na rynku przewozowym, cieszy się uznaniem i coraz większą ilością zleceń. Posiadacz OCP przewoźnika nie ponosi kosztów likwidowania szkody z własnych środków, ponieważ wypłatą odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

Co wchodzi w zakres ochrony polisy OCP przewoźnika?

W zakres ochrony OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ wchodzi przewożony ładunek, który jest zabezpieczony finansowo na wypadek jego kradzieży, zniszczenia, pożaru. To przedsiębiorca decyduje o wysokości sumy gwarancyjnej a wpływa na to kategoria transportowanego towaru. Zawierając umowę ubezpieczeniową trzeba zwrócić dużą uwagę na franszyzy integralne lub redukcyjne. Ponadto podstawową polisę można rozszerzyć o klauzule, które będą stanowiły dodatkową ochronę.

Dodatkowe klauzule w OCP przewoźnika mogą zdjąć odpowiedzialność firmy transportowej za towar w przypadku:

  • Utraty lub uszkodzenia towaru wskutek rażącego niedbalstwa.
  • Utraty ładunku wskutek rozboju.
  • Zaistnienie uszkodzenia dodatkowych elementów takich jak: palety, kontenery.     
  • Powstanie szkody w czasie postoju pojazdu w miejscu innym niż parking strzeżony.
  • Usunięcie pozostałości po szkodzie. 
  • Poniesienia kosztów w przypadku konieczności wyciągnięcia pojazdu z rowu.

Wyłączenia w OCP przewoźnika

Jeżeli w polisie OCP przewoźnika ubezpieczyciel zawrze klauzule wykluczające, to po zaistnieniu szkody nie będzie on odpowiadał w tym zakresie. Jeżeli w umowie pojawi się zapis, że kierowca nie może parkować w miejscu innym niż parking strzeżony, to w przypadku niezastosowania się to tego wykluczenia i utraty towaru wskutek kradzieży odszkodowanie kontrahentowi będzie musiał zapłacić przewoźnik. Zawierając umowę ubezpieczeniową OCP przewoźnika warto skorzystać z pomocy doradcy, który przeanalizuje charakter prowadzonej działalności, kategorie przewożonych ładunków i dopasuje polisę spełniającą potrzeby przedsiębiorcy. Wykluczenia w OCP to najczęściej: przewóz kosztowności, żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych itd. Można jednak dokonać rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i zapłacić po prostu wyższą składkę.  

Z jakim kosztem trzeba się liczyć wykupując polisę OCP przewoźnika?

Wysokość składki na ubezpieczenie na wykonywanie transportu drogowego OCP przewoźnika jest uzależniona od kilku czynników. Jeden przedsiębiorca zapłaci 600 złotych a inny 5000 złotych.

Co będzie miało wpływ na wysokość polisy OCP przewoźnika?

  • Dochód osiągany w ciągu roku przez firmę przewozową.
  • Suma gwarancyjna, czyli podanie do polisy większej kwoty będzie automatycznie wiązało się z koniecznością opłaty wyższej składki.
  • Ilość pojazdów wykorzystywanych do transportu ładunków, oczywiście więcej pojazdów to wyższa składka roczna.
  • Zakres terytorialny to znaczy czy drogowy przewóz towarów będzie realizowany w Polsce czy dotyczy transportu międzynarodowego.

Korzyści z posiadania aktualnej polisy OCP przewoźnika

Właściciel firmy transportowej posiadając polisę OCP przewoźnika zabezpiecza interesy swoje oraz kontrahenta, od którego przyjmuje ładunek do przewozu. W wielu przypadkach chroni swoją działalność przez utratą płynności finansowej a w konsekwencji przed bankructwem. W przypadku zaistnieniu szkody na transportowanym wysokiej jakości towarze, wypłata odszkodowania właścicielowi tego ładunku może doprowadzić do konieczności zadłużenia i niewypłacalności.

Kontrahenci poszukujący firmy przewozowej zwracają dużą uwagę na to czy posiada ona wykupioną polisę OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika, żądają jej dostarczenie i często sprawdzają jej autentyczność w towarzystwie ubezpieczeniowym. Właściciel firmy transportowej wykupujący ubezpieczenie jest lepiej postrzegany jako partner biznesowy. Trzeba pamiętać, że OCP przewoźnika nie podlega automatycznemu przedłużeniu i należy to wykonać samodzielnie u ubezpieczyciela. Wystarczy skontaktować się agentem ubezpieczeniowym, który całą procedurę przeprowadzi online.